Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. 

I detta utlåtande beskriver vi bristerna i webbplatsens tillgänglighet och berättar hur du kan ge oss respons om tillgängligheten.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska tillgänglighetsbrister. De centrala bristerna beskrivs nedan.

Detta tillgänglighetsutlåtande av den 7 oktober 2021 gäller webbplatsen för Museet för nutidskänsla. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av webbplatsens administratör. Olika hjälpprogram har använts som stöd vid bedömningen av tillgängligheten.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss via responsblanketten. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Kontrastproblem

Kontrasten mellan bakgrund och element i förgrunden är inte alltid tillräckligt stor. Också knapparna och blanketterna har kontrastproblem. Kontrasten i texter och grafik uppfyller inte på alla punkter kraven för nivå AA. (WCAG 1.4.3)

Fel i rubrikshierarkin

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden kan eventuellt finnas extra rubriknivåer som saknar text. (WCAG 2.4.1)

Brister som gäller fokus och namngivning

Alla knappar och sidorubriker har inte namngetts. (WCAG 2.4.7)

Skalbarhet

För närvarande går det inte att förstora innehållet till 200 procent utan att läsbarheten försämras. (WCAG 1.4.6)

Navigering

För närvarande går det inte att navigera i alla delar av webbplatsen utan mus. (WCAG 1.4.13)

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vårt mål är att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Fyll i denna webblankett om du vill ge respons om tillgängligheten.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
tfn 0295 016 000 (växel)